Đóng
Đặt Lịch Spa

TH2 - CN 09:00 - 19:00

Thư Viện Ảnh

Không gian Shi 1 – 154 Nghi Tàm

Không gian Shi 2 – 49 Vạn Bảo

Không gian Shi 3 – 505 Minh Khai

Người nổi tiếng tại Shi